Renk Seçin : Siyah Turuncu Mavi Kırmızı Mor Yesil

Çalışma Yönergesi

ÇORUM KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Çorum’daki kent yaşamında, kent vizyonun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlılık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Çorum Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
KAPSAM:
MADDE 2: Bu yönerge; Çorum Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını,organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
DAYANAK:
MADDE 3: Bu yönerge;03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanun’un 76 maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
MADDE 4: Bu yönergenin uygulanmasında:
a) Belediye: Çorum Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Çorum’un kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir lipogel kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Çorum sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmalarını geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluş olan Çorum Kent Konseyi’ni,
c) Meclisler: Çorum Kent Konseyi bünyesinde kadın, gençlik, çocuk ve engelli alanlarında bu yönergenin 8. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların temsilcilerden oluşan organları,
d) Çalışma Grupları: Çorum Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere yürütme kurulu tarafından oluşturulan grupları,
e) Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
f) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
g)YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN AMACI, OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN AMACI VE OLUŞUMU:
MADDE 5:
a) Çorum Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi; sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar;
b) Çorum Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi, 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca ve Türkiye Yerel Gündem 21 Programı ilkeleri doğrultusunda 28.10.2007 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur;
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN GÖREVLERİ
MADDE 6 –  Çorum Kent Konseyi’nin görevleri:
a) Çorum’da demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Çorum’a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
d) Çorum’un kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
e) Çorum kentinin kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
f) Çorum’da sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
g) Çorum’da sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
h) Çorum’da çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
ı) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
i) Çorum Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Çorum Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,
j) Başka kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmektir.
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN ÇALIŞMA İLKELERİ
MADDE 7: Çorum Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümünde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Çorum’un yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Çorum kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
d) Çorum Kent Konseyi’nin uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN ÜYELİĞİ VE ORGANLARI
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN ÜYELİĞİ:
MADDE 8: (1)Çorum Kent Konseyi; Çorum’daki merkezi yönetimi, yerel yönetimleri,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Çorum Valisi veya temsilcisi,
b) Çorum Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Çorum Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin kaymakamları veya temsilcileri,
d) Sayısı onu geçmemek üzere Çorum Valisi tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
e) Çorum Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının, toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20 den az olmamak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri,
g) Çorum Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin il ve ilçe örgütlerinin birer temsilcisi,
h) Çorum’daki üniversitenin rektörü veya temsilcisi,
i) Çorum Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi,
j) Çorum’da örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendikalarının birer temsilcisi,
k) Çorum Noter Odası’nın bir temsilcisi,
l) Çorum Barosu’nun bir temsilcisi,
m) Çorum Belediyesi sınırları içinde eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre, hukuk, basın, kadın, gençlik, çalışanlar, emekliler ve sosyal dayanışma vb. alanlarında kurulmuş olan derneklerin birer temsilcisi,
n) Çorum Kent Konseyi‘nce kurulmuş olan meclis ve çalışma gurupların birer temsilcisi,
Madde 9. KENT KONSEYİ ORGANLARI
Çorum Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul,
b) Kent Konseyi Başkanı
c) Yürütme Kurulu,
d) Meclisler ve Çalışma Grupları,
GENEL KURULUN OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ VE GÖREVLERİ
MADDE 10:
a) Genel kurul, Çorum Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup, bu yönergenin 8. maddesinde sayılan üyelerden oluşur,
b) Çorum Kent Konseyi genel kurulunda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen ya da herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri, kent konseyinin gündemindeki ilk genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kent konseyi yürütme kurulu başkanlığına bildirilir.
c) Çorum Kent Konseyi’nin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.
d) Çorum Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurulunda karara bağlanır.
e) Kent Konseyi yönetmeliğinde ve bu yönergede belirtilen amaçlara ve ilkelere aykırı söylem ve eylemleri belirlenen ya da Çorum Kent Konseyi‘nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların genel kurul üyelikleri, yürütme kurulunun önerisi ve genel kurulun salt çoğunluk kararı ile Çorum Kent Konseyi üyeliğinden düşürülebilir,
f) Çorum Kent Konseyi Genel kurulu her yıl ocak ve eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca genel kurul Çorum Kent Konseyi başkanın çağrısı ile veya yürütme kurulunun salt çoğunluk kararıyla yada 8. maddede sayılan katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir.
g) Genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi Çorum Kent Konseyi başkanlığı tarafından katılımcılara yazı ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla, web sitesinden kamuoyuna duyurulur,
h) Üyeler Çorum Kent Konseyi başkanlığının önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar,
i) Genel kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısının yürütme kurulu üye tam sayısının iki katından fazla olması gerekir. Genel kurul kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
j) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul tarafından başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı 2 yazman üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte genel kurul tutanağını imzalarlar.
k) Genel kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin %10’unun yazılı isteği üçte birinin kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir.
l) Genel kurulca oluşturulan ve kabul edilen görüşler, Çorum Belediye Meclisi‘nin ilk toplantısında değerlendirilmek üzere meclis başkanlığına sunulur.
YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA İLKELERİ
MADDE 11:
a) Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu; genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 8 asil üye, genel kurul tarafından ayrıca seçilen kent konseyi başkanı ile kadın, engelli, çocuk ve gençlik meclisi başkan-larının yer aldığı toplam 11 kişiden oluşur. Genel kurulda yürütme kurulu için ayrıca 8 yedek üye seçilir.
b) Yürütme kurulu ve başkanı seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçim yönteminin blok liste ya da çarşaf liste ile yapılmasına genel kurul karar verir.
c) Kent Konseyi başkanı bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
d) Yürütme Kurulu ayda bir olağan, kent konseyi başkanı veya en az 3 yürütme kurulu üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Takip eden toplantılara genel kurulda en çok oy alan yedek üyenin katılımıyla devam edilir.
e) Yürütme Kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer.
f) Yürütme Kurulu üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra 6’nın altına düşerse olağanüstü genel kurul yapılarak yürütme kurulu yenilenir.
YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 12: Çorum Kent Konseyi yürütme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çorum Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.
b) Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak,
c) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, yerini, zamanını ve gündemini belirlemek.
d) Çorum Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak, bu grupların çalışmalarına destek olmak ve denetlemek.
e) Çorum Kent Konseyi genel sekreterinin ve sekretarya hizmetlerinde görevlendirilecek personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek,
f) Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri Çorum Belediye Meclisi’ne sunmak ve uygulamayı izlemek.
KENT KONSEYİ BAŞKANININ SEÇİMİ
MADDE 13:
a) Çorum Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir.Kent Konseyi başkanının görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olarak ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Gizli oy açık sayım esasıyla yapılacak Kent Konseyi Başkanı seçimi için; ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır, ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olur.
c) Çorum Kent Konseyi Başkanının izin hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.
KENT KONSEYİ BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14: Çorum Kent Konseyi başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Özel ve tüzel kişilere karşı Çorum Kent Konseyi’ni temsil etmek,
b) Genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
c) Çorum Kent Konseyi genel sekreterinin birinci, sekretaryada görevli personelin ise ikinci sicil amiri yetkilerini kullanmak,
d) İlgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.
ÇORUM KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 15: Çorum Kent Konseyi bünyesinde şu meclisler oluşturulur:
a) Kadın Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer kadın temsilcisi ile seçilmiş kadın yerel yöneticileri ve gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.
b) Gençlik Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci kulüpleri, üniversite öğrenci kulüpleri, gençlik spor il müdürlüğü gençlik birimlerinin 15-30 yaş arasındaki birer temsilcisinden oluşur.
c) Engelliler Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların varsa birer engelli temsilcileriyle resmi ve özel engelli rehabilitasyon merkezi temsilcileri, üniversitelerin engelli bölümü temsilcileri ve gönüllü engellilerden oluşur.
d) Çocuk Meclisi: Bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların birer temsilcisi ile çocuklarla ilgili dernek, vakıf ve kulüplerin birer temsilcisinden oluşur.
e) Yukarıda sayılan meclislerin genel kurullarının çalışma esasları bu yönergede Çorum Kent Konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak yapılır.
f) Meclis genel kurulları tarafından 7 asil 7 yedek üyeden oluşan yürütme kurulu seçilir, yürütme kurulu kendi arasından bir başkan ve bir yazman seçer.
ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 16: Çorum Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla belli konu ve alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulur,
a) Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşur. Çalışma gruplarına katılım, yürütme kuruluna yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma grubu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçer,
b) Çalışma grupları yaptıkları etkinliklerle ilgili raporları en az üç ayda bir yürütme kuruluna sunarlar,
c) Çalışma gruplarının süresi yürütme kurulu tarafından belirlenir,
d) Çalışma gruplarının çalışma yöntem ve ilkeleri bu yönergedeki ilkelere uygun olarak sürdürülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ
MADDE 17: Çorum Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
GÖRÜŞLERİN İLANI
MADDE 18: Çorum Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
GENEL SEKRETERLİK
MADDE 19:
a) Çorum Kent Konseyi Genel Sekreteri, Çorum Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
b) Çorum Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu yönergede kent konseyinin görevleri olarak belirtilen çalışmaların yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Genel Sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.
SEKRETARYA HİZMETLERİ
MADDE 20:
1)  Çorum Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, Çorum  Belediye Başkanı tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
2) Çorum Kent Konseyi Sekretarya’sı hizmetlerini yürüten personel genel sekretere ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.
ÇORUM KENT KONSEYİ’NİN MALİ YAPISI
MADDE 21:
a) Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi’ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Çorum Kent Konseyi yürütme kurulu, bütçenin oluşmasında belediyeyle işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.
c) Bütçeden yapılan harcamalar, yürütme kurulu tarafından hazırlanan raporla genel kurulun bilgisine ve onayına sunulur.
d) Çorum Belediyesince ayrılan ödenek nakit olarak Çorum Kent Konseyi’nin banka hesabına aktarılır.
e) Harcama yetkilisi Çorum Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Başkanının Yürütme Kurulu Üyelerinden görevlendireceği kişidir.
f) Harcama yetki sınırlarını yürütme kurulu belirler.
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE 23: Bu yönerge 17/09/2015 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Daha önce kabul edilen çalışma yönergeleri yürürlükten kaldırılır.
YÜRÜTME
MADDE 24: Bu yönerge hükümlerini Çorum Kent Konseyi yürütme kurulu yürütür.

 

 

https://www.lipogelsatis.com/

Duyurular

  • Gençlik Meclisi etkinliği 06 Nisan Perşembe günü 22.00’de, Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Tarihi Veli Paşa Hanı’nda bir araya geleceğiz.

    05.04.2023
  • 18 Mart Çanakkale Zaferi Çorum Şehitliği Anma Proğramı 18 Mart Cumartesi Saat 06:00

    17.03.2023


Çorum Kent Konseyi | Tüm hakları saklıdır | İzinsiz kopyalama yapılamaz | Made With ßy Serkan Demir | [2014-2020]